Skip to product information
1 of 1

Elite Health Cart

Mela-E ~ Hyperpigmentation / Even Tone

Mela-E ~ Hyperpigmentation / Even Tone

Regular price Rs.1,800.00 PKR
Regular price Rs.2,500.00 PKR Sale price Rs.1,800.00 PKR
Sale Sold out
Anti-Melasma Cream Ingredients:
Kojic Acid 2.0%
Vitamin C (SAP) 5.0%
Licorice White extract 1.0%
Alpha arbutin 2.0%
Vitamin E 1.2%
Vitamin B3 3.0%
Azelaic acid 2.0%
View full details